Commitment to Constructive Dialogue

Արդարադատության փոխնախարարները և ՔՀԿ ներկայացուցիչները մի շարք խնդիրներ հատկորոշեցին