Commitment to Constructive Dialogue

Գեղարքունիքի ՔՀԿ-ները քննարկեց սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացման հայեցակարգը